Dumme Mosse

Äntligen är min fina familj hemma, samt jag då. Nu är gruvarbetet över för den här påsken 2014 och jag ser fram mot en ledig dag tillsammans med mina nära och kära. Det kommer börja bra, det vet jag. Vi ska ta vårt lilla pick och pack för att åka upp till Dumme Mosse och grilla korv.

810.blank

Familjen Strandqvist kommer med för att förgylla vår förmiddag, så det blir en bra avslutning på påskfirandet. (Hoppas att Malin och Chrille och Nova kommer med).

Fakta

Storlek: 2 865 hektar 
Ägare: Jönköpings kommun, staten och privat markägare 
Läge: Sydväst om Jönköping 
Naturtyp: Stort variationsrikt myrkomplex, värdefull sjö, naturbetesmark 
Förvaltare: Jönköpings kommun 
Anordningar: Parkeringsplats, parkeringsplats för rörelsehindrade, spångad sommarled, markerad sommarled, markerad vinterled, rullstolsled, vindskydd, grillplats, torrtoalett, informationstavla

Så medan jag har arbetat klart i gruvan åkte Thomas och handlade korv och bröd, lite brusvatten och saft till barnen. Så mysigt, nu är det bara solen som också ska hålla tiden och komma till oss i morgon.

För Er som inte vet vad Dumme Mosse är:

Dumme mosse 

Dumme mosse är ett av länets största, mest varierade myrområden med många olika våtmarkstyper. Vida kala mossar av olika slag, glest trädbevuxna kärr, öppna mader och sumpskogar är några exempel. Den stora och orörda mossen har mycket högt värde för både vattenförhållanden och fågel-, djur-, insekts- och växtliv.

Nord och syd

Dumme mosses största delar upptas av kala högmossar. Genom kalmossen löper stora dräneringsstråk med torrare strängar som är bildade vinkelrätt mot mossens lutning. Mellan dem går tydliga vidsträckta blöta dråg. Blöta höljor och torra tuvor ger en mosaikartad växtlighet med dominans av vitmossor och starr.

gladVäxtlivet på mossen har inslag av både nordliga, östliga och västliga arter som dvärgbjörk, skvattram, klockljung och myrlilja. Vattendragen som går igenom mossen omges huvudsakligen av näringsfattiga kärr. Strax söder om riksväg 40 ligger ett större medelrikkärr med bland annat knagglestarr, gräsull och ängsnycklar.

Mossen är ett omtyckt friluftsområde och bland annat går den 6 kilometer långa ”Dumme mosse-leden” i sydvästra delen av mossen. Ute på mosseplanet häckar ljungpipare, grönbena och trana. Här ingår också Axamo mosse som dock bitvis är starkt skadad av dikningar.

Dumme mosse ligger i ett flackt landskap 7 kilometer väster om Jönköping. Riksväg 40 delar mossen i en nordlig och en sydlig del. Berggrunden i området består mest av gnejs som överlagras av sandig morän och tunna isälvsavlagringar.

Största delen av mossen har bildats genom försumpning av fastmarken. Myrkomplexet sluttar mestadels svagt mot norr och avvattnas till Vättern via Domneån, Dunkehallaån och Tabergsåns biflöden, men de västra delarna avvattnas mot Nissan. En hel del områden är påverkade av dikning.

För folket och forskningen

I slutet på 1960-talet blev södra delen av Dumme mosse naturreservat. År 1998 utökade Länsstyrelsen naturreservatet till 2865 hektar och omfattar då huvuddelen av Dumme mosse, samt de intilliggande myrarna Ulvakullamossen och Store mosse.

glad1Syftet är att bevara myrens naturliga hydrologi så att myrkomplexets olika delar bildar en helhet för växt- och djurliv. Även friluftslivets intressen ska tillvaratas, om de inte motverkar naturvårdintresset.

Södra Sveriges sista vildmarker

Myrarna kan kallas södra Sveriges sista vildmarker. Här doftar det skvattram och här finns ofta ett rikt djur- och växtliv. Myrar är ett sammanfattande namn för mossar och kärr. Smålands myrar är till största delen uppbyggda av vitmossa med större eller mindre inslag av rötter och fibrer från tuvull och tuvsäv.

Totalt sett har Sveriges myrar minskat i antal. Kvävenedfall hotar den naturliga växtligheten, utdikning och torvbrytning har blivit ett växande hot. Ett hot att ta på allvar eftersom våtmarker, som exempelvis myrar, är mycket värdefulla ur ett ekologiskt perspektiv. De kan dämpa stora vattenflöden och samtidigt fungera som naturliga reningsverk av förorenat vatten.

Vägbeskrivning

Följ riksväg 40 från Jönköping mot Göteborg. Följ vägvisningen till Axamo flygplats. Från flygplatsen finns skyltning till parkeringar i den södra delen av Dumme mosse.

Vinterleden på norra delen av Dumme mosse utgår från Hallbystugan. Vägvisning till Hallbystugan finns från väg 40.

Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings Län

Så när jag berättade för Liam och Noel vad vi skulle göra i morgon blev det ett glädjetjut, samt att de kommer ihåg att vi faktiskt var där med hela mina familjs sida för X antal år sedan och grillade korv och hade lite femkamp. Så det är kul att sätta positiva minnen i barnen och att de uppskattar dem är än bättre!!!

Sov gott, det ska jag göra nu!

Det här inlägget postades i Blogg. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.